رستم بن مهر هرمز مجوسی سیستانی
 
سیستان برای سومین بار...
زابل پایتخت ایران باستان
 
 

رستم بن مهر هرمز مجوسی ،از موبدان و متّکلمان سیستان در سال 65هجری بود . و مردم آن زمان از سخنان پند آموز او بهره مند می شدند.و حتی حکام عرب به او نیازمند می شدند.
عبدالعزیز عامل امویان که مردی دانشمند و عالم بود چون به سیستان آمد ،روزی رستم بن مهر مجوسی را نزد خود خواند و به او گفت :
دهاقین را سخنان حکمت آموز بسیار است.
سخنی پند آمور بر ما گوی.
رستم مجوسی گفت:
نادانترین مردمان اوست که دوستی بر وی افتعال دارد ، بی حقیقت.
پرستش یزدان چشم دیدی را کند.
و دو ستی با زنان به درشتی جوید
و منفعت خویش به آزار مردم جوید.
خواهد که ادب آموزد به آسانی.
باز عبدالعزیز گفت بگو:
و او گفت:
آب جوی خوش بود تا به دریا رسد
خاندان به سلانت باشد هر چند فرزند نزاید.
دوستان میان دو تن به صلاح باشد اگر بدگویی در میان نباشد.
دانا همیشه قوی باشد و چند هوا بر او غالب نگردد


ارسال شده در تاریخ : جمعه 4 بهمن 1392برچسب:, :: 8:4 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

صفحه قبل 1 صفحه بعد

درباره وبلاگ
امیدوارم این یادگاری های مکتوب ناگفته های سرزمینم رابرهمگان روشن نماید. اهورای پاک راشاکرم برآنکه ازجام خدمت ؛به من جرعه ای نوشاندتاگامی درراه اونهم وبه مقام قربش نزدیک گردم. امیدوارم که تلاشم دراهدای این وبلاگ موردرضایت مخاطبین قرارگرفته وباانعکاس نظرات پیرامون مندرجات،مراازانتظارات آینده خودبهره مندفرمایند.
موضوعات
آرشيو وبلاگ
نويسندگان

Alternative content